ژاندارم

ژاندارم

ژاندارم

ژاندارم

ژاندارم

طبقه بندی موضوعی
 • ۰
 • ۰
 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰
 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰

عشق ورزیدن به پدرو مادرتان , شما را به انسانی بزرگ مبدل خواهد کرد

به شرطی که ...

روزی جلوی عشق ورزیدن دیگران را به پدر مادرشان نگیرید

هستن کسانی که برای پدر و مادرشان هر کاری میکنند اما ... به قیمت گریاندن پدران و مادران دیگر , ختم میشود

 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰
نیامدیم که در برابر مشکلات , کم بیاوریم
آمدیم تا مشکلات در برابر ما , کم بیاورند

 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰

ماه در تاریکی خودنمایی میکند
و انسانی قوی, در دشواریها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


وقتی نقطه ضعفت را به نقطه قوت خود تبدیل کنی آن زمان است که حتی دشمنانت را غافلگیر خواهی کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی رو به رو شوی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰

همین است که هست

دنیاست دیگر ...

همین است که هست

حالا که آمدیم

باید حرکت کرد

اگر حرکت نکنیم ...

دیر یا زود خواهیم رفت.

پس خودت قدم بردار ...

بدون ترس ...

با شجاعت ...

این رفتن را

با پای خود برو ...

ایستاده ...

قدرتمند

انسانی قوی باش تا بعد از رفتنت

قدمهایت راهنمای دیگران شود

 • مدیریت وب
 • ۰
 • ۰
آنقدر دلتنگ خاطرات خوب گذشته میشوی
که یادت میرود ...
آنقدر خاطرات خوب میتوان ساخت
که در آینده ...
فرصتی برای حسرت نخواهد ماند.
کافیست از امروز غافل نشویم

 • مدیریت وب